Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Kategorije digitalnih alata

 • Alati za nastavu prirodnih nauka (5 Članaka)

  Prirodne nauke su nauke koje se bave živom i neživom prirodom, opisuju i pokušavaju ih objasniti. Alati koji su navedeni u sekciji „Alati za nastavu prirodnih nauka“ pružaju nastavnicima/ama kvalitetan edukativni materijal, odličan za pripremu i provođenje interaktivnih nastavnih časova, kao i rješenje u situaciji kada nastavnik/ca želi vizualno prikazati određeni sadržaj, a da za to nema mogućnost u razredu. Korištenjem jednog ili više ponuđenih online alata, koji se mogu primjeniti prilikom učenja na daljinu i/ili tokom klasične nastave, učenicima/ama se omogućava interaktivno učenje, vizualizacija zadataka, prirodnih pojava, eskperimenata, laboratorijskog okruženja, kao i razvijanje digitalnih kompetencija.

 • Anketa, kviz i slagalica (6 Članaka)

  U sekciji „Anketa, kviz, slagalica“ se nalaze jednostavni, intuitivni i pristupačni online alati čije korištenje nastavnicima/ama omogućava prikupljanje povratnih informacija od učenika/ca, motivaciju i poticaj učenika/ca u procesu učenja, dokumentovanje napretka učenika/ca, kao i procjenu znanja s rezultatima u stvarnom vremenu. Nastavnici/e veoma brzo mogu izraditi kvizove, ankete ili slagalice koje mogu koristiti za vrijeme nastavnog časa i/ili kao resurs za domaću zadaću.

 • Digitalni materijali (6 Članaka)

  Među alatima za izradu interaktivnih digitalnih materijala se mogu pronaći neki od programa za izradu prezentacija, obradu slike, zvuka ili videozapisa. Alati za izradu digitalnih materijala se mogu primjeniti u nastavi različitih predmetnih područja budući da se mogu koristiti kao prezentacijski alati, za prikaz interaktivnih video zapisa, lente vremena, upitnika, kao i brojnih drugih interaktivnih digitalnih sadržaja. Izrada i korištenje interaktivnog digitalnog sadržaja, pri učenju na daljinu i/ili pri klasičnoj nastavi doprinosi poticaju motivacije i angažmana učenika/ca da riješe zadatke na zabavan i interaktivan način.

 • Interaktivni alati (10 Članaka)

  Sekcija interkativni sadržaj predstavlja alate koji omogućavaju planiranje, realizaciju i vrednovanje nastavnog procesa kombinirajući angažman učenika/ca u realnom i/ili odgođenom vremenu. Dodatno, ovi alati omogućavaju interakciju između učenika/ca jednog ili više odjeljenja u realnom vremenu, povratnu informaciju o sadržaju, radu i angažmanu i napretku učenika/ca. Nema recepta koji od navedenih alata ćete koristiti jer to isključivo zavisi od ishoda učenja, Vaših preferencija u pogledu lakoće korištenja alata, Vaših ideja kako određeni sadržaj treba realizirati sa maksimalnim učešćem učenika/ca.

 • Komunikacija i kolaboracija (10 Članaka)

  Na uspješnost nastavnog procesa kako u tradicionalnom, tako i u virtualnom okruženju uveliku utiče nivo i način društvene interakcije između učenika/ca i nastavnika/ca, odnosno učenika/ca međusobno. Prilikom pripreme i realizacije procesa učenja na daljinu, posebnu pažnju treba posvetiti osmišljavanju komunikacijskih procesa, te odabiru komunikacijskih i kolaborativnih alata u nastavi. Ovdje možete pronaći online komunikacijske i kolaborativne alate koji pri učenju na daljinu učenicima/ama omogućavaju: sticanje osjećaja pripadnosti grupi, pomoć i podršku pri svladavanju gradiva te povratnu informaciju o svom uspjehu. Sve to pozitivno utječe na motivaciju učenika/ca, pa tako i na njihovo daljnje aktivno učešće u obrazovnom procesu.

 • Obrazovne platforme (5 Članaka)

  Obrazovne platforme za učenje na daljinu su budućnost obrazovanja. One nude priliku ne samo da učimo, već i da podučavamo. Možemo ih koristiti za formalno i neformalno obrazovanje, posao i zabavu. U potpunosti modernizovana učionica otvorena je 24h dnevno, što omogućava najefikasnije moguće iskorištavanje vremena. Multimedijalnost i interaktivnost tek su neke od prednosti obrazovnih platformi za učenje na daljinu. Svi elementi koje tradicionalni vid nastave obuhvata implementirani su u obrazovne platforme, što omogućava mnogo beneficija. Korisnici/e sami/e biraju kada i kako će pristupiti platformi budući da imaju stalan pristup materijalima i nastavi. Takođe, jedan od najvažnijih elemenata koje pružaju ovakve platforme jeste izvještavanje tj. uvid u sve ocjene polaznika/ca, kao i njihove radove, napredak i aktivnosti na samom kursu.

 • Ocjenjivanje (3 Članka)

  Sekcija ocjenjivanje uključuje nekoliko alata koji svojim funkcijama omogućavaju vrednovanje odnosno ocjenjivanje učenika/ca tokom učenja na daljinu. Ocjenjivanje je integralni dio nastavnog procesa i moguće ga je provesti koristeći mnoge od ranije opisanih alata obzirom da isti nude praćenje napretka učenika/ca, zatim kreiranje anketa za provjeru i/ili rekapitulaciju naučenog, pružanje povratne informacije ukoliko je ista neophodna za unapređenje nastavnog procesa.

  Ocjenjivanje znanja, razumijevanja, primjenjivanja naučenog isključivo zavisi od jasno postavljenih ishoda učenja, te kvaliteta pitanja koje nastavnik/ca formuliše. Ostalo je samo forma u smislu koju se oblik pitanja koristi – otvoreni zatvoreni, rangiranje, esej…

  Stoga, i iz sekcije “Ocjenjivanje” birajte one alate koji isključivo mogu zadovoljiti Vaš scenarij kontinuiranog praćenja napretka učenika/ca. Kao što smo već spomenuli ovdje nema recepta.

Nema članaka.