Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Novosti

Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2022. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2022. godine. Termin za prijavu projektnih prijedloga je 24. septembar 2021. godine. 

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Uslovi za podnošenje zahtjeva za male projekte za 2022. godinu su sljedeći:

 • Podnositelj zahtjeva mora biti registrovana pravna osoba u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj (npr. LAG). Podnositelji zahtjeva ne mogu biti držvni organi, političke stranke ili pokreti.
 • Podnositelj zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.
 • Tema projekta mora biti u skladu sa prioritetnim programom inostrane razvojne saradnje Rep. Češke u BiH za 2018 – 2023. godinu (tj. sektor Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korištenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).
 • Kriteriji za ocjenjivanje je prvenstveno razvojna korist projekta za lokalnu zajednicu (posebno povećanje zaposlenosti, socijalna uključenost, obrazovanje itd.), održivost, iznos sufinansiranja i ekonomičnost. Visina granta: 200 000 CKZ –  500.000 CZK (cca 15 300 – 37 000 KM), iznos treba biti zaokružen. Grantovi se isplaćuju u KM. Ukupni iznos osobnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.
 • Finansijsko učešće u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu u bodu 6. – Projektne aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim učešćem).
 • Implementacija projektnih aktivnosti je od marta do 31. oktobra 2022. godine. (Projekat mora biti završen i isplaćen do 31.10.2022. godine).
 • Termin podnošenja projektne ideje mora biti poslan na identifikacijskom formularu do 24.9.2021. godine (dostavljen na adresu Ambasade ili predan na poštu). Svi zahtjevi poslani nakon ovog termina će biti strogo odbijeni. Zahtjev moraju biti dostavljen u papirnoj i elektronskoj formi i mora imati: Identifikacijiski formular ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen na kompjuteru, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacijski formular dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podositelja zahtjeva (pravne osobe) i dokument koji potvrđuju da je osoba, koja je potpisala formular ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnositelja zahtjeva (pravne osobe).

Papirna verzija mora biti DOSTAVLJENA na adresu:

Razvojna saradnja

Ambasada Republike Češke

Franjevačka 13

71 000 Sarajevo

IZVOR: Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2022. godinu | Ambasada Češke Republike se ponosno svrstava medju sponzore ovogodišnje manifestacije “Dani arhitekture 2015” (mzv.cz)

Raspored radionica za rujan

Tijekom mjeseca rujna i listopada, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje održat će niz radionica s ciljem diseminacije standarda učeničkih postignuća definiranih i objavljenih tijekom 2020./2021. godine. Prva u nizu online prezentacija najavljena je za 14.9. u 14 sati. Događaj će biti posvećen predstavljanu standarda učeničkih postignuća za povijest, a svi zainteresirani za ovaj događaj prijaviti se mogu pomoću –  online prijavnog obrasca.

Ostali najavljeni događaji za mjesec rujan su:

16.9. – Priroda i društvo/Moja okolina – prijavni obrazac za radionicu

28.9. – Matematika – prijavni obrazac za radionicu

30.9. – Jezik B/H/S – prijavni obrazac za radionicu

Svaki od navedenih događaja ima svoj prijavni obrazac i za svaki je potrebna zasebna prijava!

IZVOR: Raspored radionica za rujan | APOSO

Javni poziv za sufinansiranje implementacije programa “Stariji brat, starija sestra”

Dana 30.08.2021. godine Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa Stariji brat, starija sestra raspisuje javni poziv za sufinansiranje implementacije programa Stariji brat, starija sestra.

Cilj poziva je osigurati podršku za implementaciju mentorskih programa koji su usmjereni na pomoć djeci u riziku u različitim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Program Stariji brat, starija sestra

Stariji brat, starija sestra je mentorski program kroz koji se spajaju volonter* (stariji brat/sestra) i dijete (mlađi brat/sestra) s ciljem razvijanja kvalitetnog, brižnog i podržavajućeg odnosa. Taj se cilj ostvaruje putem dva oblika:

 • rad volontera s djetetom i
 • rad stručnjaka s volonterima.

Program je namijenjen djeci uzrasta 6-14 godina koja potiču iz porodica sa narušenim odnosima i specifičnih rizičnih životnih okolnosti, te djeci sa poteškoćama u razvoju, dok su volonteri mlade osobe 20-30 godina starosti.

Program Stariji brat, starija sestra djeci pruža podršku kroz druženje sa volonterima, koji su obučeni za mentorski rad i svoje uloge „starije braće“ ili „starijih sestara“. U okviru programa djeca se individualno druže sa volonterima koji im postaju modeli za razvijanje pozitivne slike o sebi, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i koji ih podržavaju u razvoju životnih vještina i širenju socijalne mreže. Tokom druženja djeca i volonteri najradije odlaze u kino, šetnje, na kolače, kuglanje, klizanje, a posebno zadovoljstvo su im zajednički izleti i kreativne radionice na kojima se ostvaruju prijateljstva s drugom mlađom braćom i sestrama.

Više detalja o načinu implementacije programa sadržano je u Standardima za implementaciju programa, koje zainteresovane organizacije mogu dobiti na upit.

Uvjeti i procedure za apliciranje

Na ovaj poziv mogu se prijaviti sve nevladine organizacije sa područja Bosne i Hercegovine, koje imaju iskustva u rada sa djecom u riziku i/ili djecom sa poteškoćama u razvoju, te volonterskim grupama mladih.

Fond namijenjen implementaciji programa Stariji brat, starija sestra je ograničen i bit će raspoređen na osnovu rang liste pristiglih aplikacija.

Sredstva za sufinansiranje programa Stariji brat, starija sestra koja se mogu potraživati ovim pozivom su određena posebnim algoritmom sa definisanim minimalnim i maksimalnim iznosom, u odnosu na broj uključene djece i volontera u program. Za organizacije koje prvi put apliciraju, maksimalan broj parova djece i volontera je 15.

Minimalni iznos sredstava je 5.000 KM

Maksimalni iznos sredstava je 15.000 KM

Sredstva koja se potražuju za sufinansiranje mogu iznositi maksimalno 70% od ukupne vrijednosti projekta. Aplikant je dužan osigurati ostala sredstva iz vlastitih izvora ili od drugih donatora.

Sufinansiranje se odnosi na programski ciklus 2021./2022., a sve aktivnosti se trebaju realizirati u periodu od 01.10.2021. do 30.06.2022.

U sklopu procesa apliciranja, svi aplikanti su dužni dostaviti kopiju rješenja o registraciji udruženja, te bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu, kao i kratki CV/biografiju koordinatora i osobe zadužene za savjetodavni rad sa volonterima (ukoliko ta osoba nije koordinator projekta).

Sredstva dodijeljena unutar ovog poziva mogu finansirati osoblje i administrativne troškove do najviše 35% od traženog iznosa. Preostalih 65% sredstava mora biti korišteno za programske aktivnosti projekta.

Aplikanti mogu, ali ne moraju imati partnera u projektu. Partneri u projektu mogu biti druga udruženja, obrazovne, socijalne i druge ustanove. Ukoliko aplikanti imaju partnere, potrebno je u aplikacionoj formi dostaviti i sporazum o saradnji.

Udruženja koja budu odabrana za implementaciju će pregovarati sa Fondacijom o načinu utroška planiranih sredstava, a u skladu sa Standardima za implementaciju programa. Primjena Standarda je obvezujuća za sva udruženja kojima će biti dodijeljena sredstva.

Način i rok dostavljanja projektnog prijedloga

Aplikaciona forma se popunjava online na linku: https://forms.gle/EkjMdnfPdJPrSiG5A Rok za apliciranje je 19.09.2021. godine do 00:00 sati.

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje pristignu nakon navedenog roka, aplikacije koje ne budu dostavljene na predviđeni način, neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Javni poziv za sufinansiranje implementacije programa “Stariji brat, starija sestra” – Mreža za izgradnju mira (mreza-mira.net)

Javni poziv Organizacijama civilnog društva / nevladinog sektora za predaju prijedloga projekata

Općinski načelnik Općine Lukavac objavljuje Javni poziv Organizacijama civilnog društva / nevladinog sektora za predaju prijedloga projekata. Tekst javnog oglasa kao i Aplikativni set obrazac možete pogledati na sljedećem linku:

Izvor: Javni poziv Organizacijama civilnog društva / nevladinog sektora za predaju prijedloga projekata – Općina Lukavac – Dobro došli na našu web stranicu

COI Step by Step otvorio je poziv za ovogodišnje nagrade koje se dodjeljuju najinovativnijim nastavnicama i nastavnicima u 2021. godini.

Prijave nastavnika i nastavnica za godišnju nagradu mogu se ostvariti na linku www.inskola.com

Da biste se prijavili, molimo preuzmite obrazac (klik za download), te popunjen obrazac, zajedno sa svim prilozima pošaljite na adresu milica@coi-stepbystep.ba

Rok za slanje vaših praksi je 1.11.2021.

Nagrada za inovativne nastavnike/ce prepoznaje i promovira one pojedince i pojedinke koji daju nemjerljiv doprinos razvoju odgoja i obrazovanja; predane i posvećene profesionalce koji svaki dan u vrtiću ili školi pretvaraju u čarobnu avanturu učenja i otkrivanja. NIN je osmišljen s ciljem promoviranja važnosti nastavničke profesije i njene uloge u razvoju društva i svih drugih profesija.Istraži učenike i dosadašnje pobjedničke prakse i pošalji svoju ideju na konkurs.

Više informacija na linku: LINK

Održan XVI obrazovni forum: “Kako škole doprinose u prevenciji štetnog uticaja konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca”

U četvrtak, 10. juna 2021. godine, online, putem Zoom aplikacije, Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla je organizovalo XVI po redu obrazovni forum. Tema koja je aktualizirana tokom obrazovnog foruma je bila: „Kako škole doprinose u prevenciji štetnog uticaja konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca“.


Tokom XVI obrazovnog foruma razgovaralo se sa aspekta struke i školskim praksama koje doprinose prevenciji.


Ciljevi XVI obrazovnog foruma su bili:
• Doprinijeti osvještavanju učenika/ca, nastavnika/ca i roditelja o mitovima i zabludama konzumacije nargile, kao i o zdravstvenom posljedicama konzumacije;
• Omogućiti razmjenu iskustava i rezultata iz prakse u okviru tematike prevencije zloupotrebe i konzumacije nargile među učenicima/ama primjenom metode projektne nastave;
Učesnici/e, ukupno 35 osoba, XVI obrazovnog foruma su bili/e prosvjetni/e radnici/e iz osnovnih i srednjih škola sa područija BiH, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo TK, predstavnici/e obrazovnih institucija i učenici/e osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona.


Prof.dr. Maida Mulić je predstavila zabrinjavajuće činjenice sa aspekta posljedica konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca.
„Registruje se porast učestalosti upotrebe nargile kod djece školskog uzrasta i studenata. Rano adolescentno doba (12-15 g.), je početak konzumiranja duhana sa tendencom pomicanja prema ranijem dobu života (11-13 g.)“, kazala je prof.dr. Mulić.


Prof. dr. Mulić je istakla: „Dugotrajnom konzumacijom nargile, razvija se psihička ovisnost, a prestanak djelovanja supstance izaziva različite simptome, kao što su glavobolja, pomanjkanje koncentracije i pažnje, napetost koja može preći u agresivnost, neraspoloženje koje može ići do depresivnih reakcija, te gubitak volje i smanjenje opće funkcionalnosti. PUŠENJE NARGILE NIJE SIGURNA ALTERNATIVA PUŠENJU CIGARETA!“


Kao mjesta sigurnog okruženja, uloge porodice i škole su ključne za doprinos u rastu, razvoju i osnaživanju djece i mladih, da u momentima iskušenja mogu reći „NE“ .


Predstavnici/e iz ukupno 6 osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona (JU Mješovita srednja škola Živinice, JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla, JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac, JU OŠ „Miladije“ Tuzla, JU OŠ „Brčanska Malta Tuzla“ i JU OŠ „Tinja“ Srebrenik“) su prezentirali/e praksu prevencije koju su, u okviru nastavnog plana i programa časova odjeljenske zajednice, provodili u redovnom nastavnom procesu.


Kroz prezentacije školskih praksi, istaknut je doprinos u podizanju nivoa samopouzdanja kod učenika/ca, promjeni stava kod učenika/ca, produbljivanju teme, zatim ostvarenju ishoda učenja kod učenika/ca kroz međupredmetnu korelaciju tokom realizacije aktivnosti prevencije, u unaprijeđenju saradnje sa lokalnom zajednicom, kao i u postignućima na školskim takmičenjima sa navedenom temom.
Za više detalja, snimak XVI obrazovnog foruma možete pogledati na YouTube kanalu MIOS-a Tuzla, ili klikom na SNIMAK XVI OBRAZOVNOG FORMA.

XVI obrazovni forum je završna aktivnost projekta „Prvenecija zloupotrebe i konzumacije nargile među učenicima/ama škola TK“.
Implementator projekta je Međunarodno udruženje ‘Interaktivne otvorene škole’ Tuzla, a provodi ga u saradnji sa JU Mješovita srednja škola Živinice, JU Mješovita srednja škola Tuzla, JU MS Hemijska škola Tuzla, JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla, JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla, JU OŠ „Grivice“ Banovići, JU OŠ Živinice Gornje, JU OŠ „Kiseljak“ Tuzla, JU OŠ „Humci“, JU Prva osnovna škola, Srebrenik, JU Prva osnovna škola, Živinice, JU OŠ „Tinja“, JU OŠ „Treštenica“, JU OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac, JU OŠ „Miladije“, Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i JU Centar za prevenciju ovisnosti o psihoaktivnim supstancama, Smoluća.


Projekat je finansijski podržan od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke FBiH.

Podrška obrazovanju i zdravstvu

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske posredstvom Ambasade Republike Bugarske u BiH objavilo je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 30. jun 2021. godine.

Ciljevi projekta:

 1. Povećan pristup obrazovanju kroz savremeni obrazovni proces i poboljšanje obrazovne infrastrukture obezbjeđivanjem boljih uslova za učenje i nastavu.
 2. Obezbjeđivanje bolje zdravstvene zaštite i poboljšan pristup zdravstvenim uslugama poboljšanjem zdravstvene infrastrukture.
 3. Poboljšanje životnog okruženja, razvoj infrastrukture i energetske efikasnosti.

Na predmetni poziv se mogu prijaviti: jedinice lokalnih samouprava, obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije, međunarodne i lokalne nevladine organizacije i međunarodne humanitarne organizacije.

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 70 000 KM, a minimalan 7 000 KM.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.

Preuzeto sa: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Poziv za učešće na XVI Obrazovnom forumu: “Kako škole doprinose u prevenciji štetnog uticaja konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca”

Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole”, Tuzla, u saradnji sa 15 osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, Zavodom za javno zdravstvo TK i JU Centar za prevenciju ovisnosti o psihoaktivnim supstancama, Smoluća realiziraju projekat: “Prevencija zloupotrebe i konzumacije nargile među učenicima/ama škola TK”. Tokom proteklog perioda osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona su provele niz aktivnosti prevencije.

Kao završnu aktivnost projekta, s ciljem razmjene iskustava iz prakse, organizujemo XVI po redu Obrazovni forum, jednodnevni susret interaktivnog karaktera na temu:

“Kako škole doprinose u prevenciji štetnog uticaja konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca”

Ciljevi XVI Obrazovnog foruma:

 1. Doprinijeti osvještavanju učenika/ca, nastavnika/ca i roditelja o mitovima i zabludama konzumacije nargile, kao i o zdravstvenom
  posljedicama konzumacije;
 2. Omogućiti razmjenu iskustava i rezultata iz prakse u okviru tematike prevencije zloupotrebe i konzumacije nargile među
  učenicima/ama;
 3. Uspostaviti saradnju sa partnerima i akterima na polju metodičkog djelovanja prevencije štetnosti konzumacije nargile.

Učesnici/e XVI Obrazovnog foruma:

XVI Obrazovni forum je namijenjen za sve zainteresovane:

 • nastavnike/ce i profesore/ice iz osnovnih i srednjih škola
 • učenike/ce osnovnih i srednjih škola
 • roditelje učenika/ca osnovnih i srednjih škola
 • predstavnike/ce obrazovnih institucija
 • predstavnike/ce obrazovnih ustanova
 • predstavnike/ce organizacija koji/e su zainteresovani/e za tematiku.

Tehnički uslovi za učešće tokom XVI Obrazovnog foruma:

Neophodni tehnički uslovi za učešće tokom XVI Obrazovnog foruma:

 • pristup internet konekciji
 • desktop računar, latop, tablet ili mobitel
 • slušalice
 • zvučnik
 • mikrofon
 • kamera.

Potvrde o učešću:

Za sve učesnike/ce XVI Obrazovnog foruma, Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” Tuzla će pripremiti potvrde o učešću.

Projekat “Prevencija zloupotrebe i konzumacije nargile na zdravlje učenika/ca škola TK”, u okviru koje se realizira XVI Obrazovni forum, je finansijski podržan od Federalnog ministartsva obrazovanja i nauke.

Radujemo se Vašem učešću.

Lektira na malo “drugačiji” način

Učenici IVc u JU OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gradačac, pod voditeljstvom nastavnice razredne nastave, Hazime Biberkić, su obradili lektiru na malo drugačiji način.

Cilj obrade lektire na drugačiji način je doprinos u razvijanju čitalačke pismenosti učenika/ca.

Cilj učenja je bio upoznati što više bosansko-hercegovačkih pjesnika.

Primjenom Bloomove taksonomije kroz različite tehnike i strategije učenici su ispoljili svoju kreativnost u analizi i pisanju lektire.

Grupnim oblikom rada uspjeli smo analizirati 9 pjesama i uživati u ljepoti istih.

Izvor: FOTO | Lektira na malo “drugačiji” način, razredna zajednica IVc – ❀ OŠ Ivan Goran Kovačić Gradačac (igkgradacac.com)