Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

Novosti

Poziv za učešće na takmičenju škola pod nazivom “Ponosni na svoju školu”

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (Misija) poziva osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini da se prijave s primjerima kreativne inkluzivne prakse koji promovišu inkluzivnost u školama, podstiču dobrobit i učenje svih učenica i učenika, te učešće učenica, učenika i njihovih roditelja u životu i radu škole.

Gledišta, mišljenja, zaključci i druge informacije sadržane u ovom dokumentu ne odražavaju nužno stav Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), osim ako OSCE nije izričito naveden kao autor ovog dokumenta.

Izvor: Poziv za učešće na takmičenju škola pod nazivom “Ponosni na svoju školu” | OSCE

JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje programa ili projekata NVO iz Budžeta Grada Živinice za 2022.godinu

Gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio je JAVNI POZIV za podnošenje aplikacija i projektnih prijedloga za finansiranje i sufinansiranje programa ili projekata nevladinih organizacija iz Budžeta Grada Živinice za 2022.godinu.

Javni poziv objavljen je 23.03.2022.godine na web stranici Grada Živinice i Oglasnoj tabli Grada Živinice i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grad Živinice.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona: 035/743-367, kontakt osoba Elvir Sinanović

Javni poziv kao i svi potrebni aplikacijsku obrasci i izjave dostupni su na sljedećim linkovima:

• JAVNI POZIV 
• PRAVILNIK
• Aplikacijski obrazac 1- za projekte i programe nevladinih organizacija
• Aplikacijski obrazac 2- za organizaciju kulturno-umjetničkih manifestacija i za organizaciju obilježavanja boračkih   manifestacija-godišnjica značajnih datuma
• Izjava da nevladina organizacija nije u sistemu PDV-a
• Izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora
• Izjava o nevođenju krivičnog postupka

JAVNI POZIV za nominiranje uspješnih žena iz BiH

Udruženje „Novi put“ objavljuje javni poziv za podnošenje nominacija s ciljem promoviranja žena iz BiH koje su uspješne u poslovanju i privredi, društvenim i pravnim poslovima, politici i upravi, nauci i zdravstvu, te društvenom aktivizmu. Kandidatkinje se  mogu same prijaviti, a mogu ih nominirati i drugi pojedinci.

Javni poziv se objavljuje u okviru projekta „Promoviranje uspješnih žena u BiH“ kojeg podržava Agencija Brot füe die Welt putem nevladine organizacije WACC Kanada.

Napomena: Ovaj javni poziv je otvoren samo za državljanke Bosne i Herecegovine.

Tekst javnog poziva se nalazi u dokumentu u nastavku: https://newroadbih.org/index.php/gender-media/media-gender-portrayal/item/download/70_e3d3199cd528c6479766da7d3b2133b2.html

Izvor: JAVNI POZIV za nominiranje uspješnih žena iz BiH (newroadbih.org)

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Iz  dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na:

  1. Zaštitu prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
  2. Učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu mogu ostvariti udruženja građana i humanitarne organizacije sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, koje su osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama.

Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva www.fmon.gov.bauz koji je podnosilac zahtjeva/projekta dužan priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu.

Zahtjevi korisnika sredstava, koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu nisu do 31.12.2021. godine dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, zahtjevi korisnika sredstava koji su sredstva utrošili nenamjenski ili u dostavljenom  Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dodijeljena sredstva,  neće biti razmatrani.

Projekti, koji budu predloženi od strane Ministarstva, podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 7.000,00 KM po korisniku.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 7. 4. 2022. godine.

fmon.gov.ba

KONKURS ZA LITERARNE RADOVE UČENIKA/UČENICA OSNOVNIH ŠKOLA

Izdavačka kuća Bosanska knjiga po drugi put raspisuje konkurs za učenike i učenice osnovne škole koji/e su ljubitelji pisane riječi.

Namjera je prepoznati, nagraditi i promovisati sve koji uživaju u pisanju i na papir prenosite čarobne avanture svoje mašte.

A kako bi konkurs bio izazovniji, ponuđene su četiri teme za pisanje kratkih priča:

1. Šta to dijete sanja?

2. Želim da ti ispričam…

3. Ja sam vlasnik svoga pera!

4. Otkud ja u svijetu odraslih?

Svi radovi koji budu zadovoljili naše kriterije, objediniti će se u knjigu naziva “Knjiga dječijih snova”.

Konkurs je otvoren do 2.4.2022. godine.

Radovi se mogu slati na mail redakcija@bosanskaknjiga.ba. Uz rad potrebno je dostaviti sljedeće podatke:

– ime i prezime učenika, razred i naziv škole, kontakt telefon,

– saglasnost roditelja da se rad može objaviti,

– ime i prezime mentora/nastavnika, kontakt telefon.

Radove je potrebno poslati otkucane, dužine najviše 3 kartice (jedna kartica teksta maksimalno 1800 znakova).

Raspisan konkurs za stipendije srednjoškolcima romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2021/2022. godini. Riječ je o stipendijama koje se prvi put dodjeljuju srednjoškolcima romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina utvrđene članom 3. stav (2) Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 14/09), za što će se iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu izdvojiti 50.000 KM.

Stotinu srednjoškolaca će nakon završene konkursne procedure primiti stipendije u iznosu od po 500 KM, u pet jednakih mjesečnih rata. Prema utvrđenim kriterijima za dodjelu stipendija, bodovat će se opći uspjeh postignut u prethodno završenom razredu i materijalni položaj.

Na sljedećim linkovima su dostupni:

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina u školskoj 2021/2022. godini,

Prijavni obrazac za Konkurs,

Primjer Izjave da je učenik pripadnik nacionalne manjine.

Konkurs za izradu vizuelnog identiteta u okviru projekta ”Pipi danas”

Udruženje građana Atina raspisuje nagradni konkurs za izradu vizuelnog identiteta u okviru projekta “Pippi of today”/”Pipi danas”

O projektu

Pre dve godine, na 75. godišnjicu nastanka lika jedne od najpoznatijih i najhrabrijih devojčica na svetu, Pipi Duge Čarape, pokrenuta je inicijativa Pippi of today/Pipi danas. Inicijativu je pokrenula međunarodna organizacija Save the Children i kompanija Astrid Lindgren i usmerila je na devojčice u pokretu – sve one devojčice koje su bile prinuđene da napuste svoje domove, i ne samo da se presele u nove gradove, već i u nove zemlje. One su morale da skupe snagu i hrabrost i da se suoče sa izazovima i pronađu nadu i put ka svetlijoj budućnosti. Devojčice u pokretu najbolje otelotvoruju ključne vrednosti Pipi Duge Čarape – snagu, velikodušnost, razigranost, kreativnost i hrabrost.

Udruženje građana Atina je organizacija koja je svoj dvadesetogodišnji rad posvetila unapređenju položaja žena i devojčica, postizanju rodne ravnopravnosti kroz javno zastupanje, izvođenje inovativnih i održivih programa podrške društveno isključenima. U narednom periodu, Udruženje građana Atina i Save the Children u svom fokusu rada imaće devojčice u pokretu uzrasta od 15 do 21 godinu kako bi ih osnažili da preuzmu aktivnu ulogu u akcijama i procesima koji se tiču njihovog položaja i ojačali njihovu zagovaračku sposobnost za ostvarivanje svojih potreba i ciljeva. 

Pored toga što će Udruženje građana Atina direktno raditi sa devojčicama u pokretu koje jesu Pipi današnjice, aktivnosti projekta usmerene su i na podizanje svesti ukupne javnosti o pravima devojčica u pokretu, sa posebnim osvrtom na pravo na obrazovanje i pristup tržištu rada, kao i na snažnu potrebu da se stvori društvena sredina sa što manje predrasuda, a što više prihvatanja i razumevanja devojčica u pokretu. 

Projektni zadatak

U cilju daljeg oglašavanja i predstavljanja aktivnosti u okviru projekta, postoji i potreba za izradom njegovog vizuelnog identiteta. Ovaj nagradni konkurs usmeren je na jedan njegov element – izradu postera kojim se komunicira – vizuelno (ilustracija/grafika/fotografija) i verbalno (slogan) – fenomen devojčica u pokretu, oslanjajući se na okvire zadate u sekciji “O projektu” ovog konkursa, kao i dodatne izvore u prilogu. 

Teme 

Snaga, rezilijentnost, razigranost, kreativnost, hrabrost i velikodušnost devojčica u pokretu.

Ton komunikacije

Afirmativan, snažan, pozivajući, pozitivan, čist, jednostavan i savremen.

Ciljna grupa: Najšira javnost – partnerske organizacije, institucije, privatni sektor, donatori, mediji

Poster treba da promoviše: Devojčice u pokretu kao Pipi današnjice sa svojim snagama i izazovima na putu ka boljoj i svetlijoj budućnosti. 

Elementi: Pored vizuelnog i narativnog dela (slogana) koji se vezuje za fenomen devojčica u pokretu, plakat treba da sadrži i logo globalne inicijative Pippi of Today/Pipi danas, logo Save the Children i Udruženja građana Atina. Poster treba da sadrži elemente koji se lako mogu prilagoditi upotrebi u različitim onlajn formatima. Nije neophodno da sadrži vizuelne elemente koji podsećaju na Pipi Dugu Čarapu, i da se tako napravi direktna poveznica sa junakinjom. Poželjnije je da se vizuelno komuniciraju vrednosti koje junakinja predstavlja, kao i situacije u kojima se devojčice u pokretu nalaze.

Kompletan konkursni elaborat treba da sadrži:

a) rešenje postera u formatu za štampu
b) rešenje postera optimizovano za web upotrebu
c) tekstualno obrazloženje ideje i značenja predloženog rešenja (do 300 reči)
d) ukoliko se za ispis slogana/podteksta koristi neki od dostupnih, nekomercijalnih fontova, treba navesti ime tog fonta u obrazloženju
e) kratak opis/biografija sa kontakt podacima autora/ke

Propozicije za dostavu rešenja:

Rešenja slati na mejl konkurs@atina.org.rs 

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Projekti evropske saradnje”

Programa EU Кreativna Evropa objavio je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Projekti evropske saradnje”.

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 31. mart 2022. godine do 17.00 časova.

Ovaj Poziv će podržati projekte koji uključuju veliki broj aktivnih aktera u različitim kulturnim i kreativnim sektorima, za sprovođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa. Projekti evropske saradnje su takođe osmišljeni da doprinesu realizaciji novih inicijativa politike EU, kao što je Novi evropski Bauhaus.

Poziv će podržati dva specifična cilja:

Transnacionalno stvaranje i cirkulacija, i
Inovacije.
Budžet Poziva iznosi 68 607 267 evra, a detaljne informacije dostupne su ovdje

Izvor: Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Projekti evropske saradnje” – Mreža za izgradnju mira (mreza-mira.net)

Ponovljeni konkurs za eTwinning ambasadora u Bosni i Hercegovini

Državna organizacija za podršku eTwinningu (DOP) – Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, ponavlja konkurs za eTwinning ambasadore koji su zaposleni u nekoj od predškolskih ustanova i osnovnih škola na teritoriji Bosne i Hercegovine.

DOP bira jednog ambasadora za nivo predškolskog odgoja i obrazovanja i jednog ambasadora za nivo razredne nastave osnovnog odgoja i obrazovanja, na period od dvije godine ( od početka 2022. do  kraja 2023. godine).

Konkurs ostaje otvoren do 27. januara 2022. godine. Uslove za prijavu možete pogledati OVDJE.

Izvor: Ponovljeni konkurs za eTwinning ambasadora u Bosni i Hercegovini – APOSO