Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

O centru

Virtuelni edukacijski centar formalnog i neformalnog obrazovanja

Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla osnažuje otvorene škole u zajednici kao efektivne organizacije učenja i podučavanja u kojima su učenici u centru aktivnosti.

Uvijek polazimo od ove rečenice u našim razmišljanjima koje strategije poduzeti kako bi sa školama živjeli ovu misiju.

Platforma Virtuelni edukacijski centar je dio tih ideja koje pomažu nastavnom osoblju da grade profesionalne kompetencije u zajednici nastavnika, nastavnica i škola spremnih da žive paradigmu cjelovitog razvoja svakog djeteta u odgojno-obrazovom procesu.

Ova platforma je i dio procesa digitalizacije MIOS-ovih aktivnosti koji je započet prije pandemije.

Koliko će ovaj resurs biti usmjeren da doprinese promjeni ka ovoj paradigmi ovisi od svih uključenih – nastavnika/ca, uprave škole i MIOS-a.  

Pozivamo vas da učestvujete tokom naših edukacija ili predložite teme koje želite ponuditi (i provoditi) zajednici prosvjetnih radnika/ca.

Dijelimo odgovornost da ovaj resurs bude za društvenu dobrobit.

Virtuelni edukacijski centar formalnog i neformalnog obrazovanja je resurs koji je nastao kao odgovor na iskazanu potrebu od strane prosvjetnih radnika i radnica.

Period realizacije nastave na daljinu je još jednom potvrdio važnost zajedništva i kolektivnog pedagoškog djelovanja, često opisivanog kao timski rad. Tokom prvih sedmica nastave na daljinu mnogi prosvjetni/e radnici/e su doživjeli blokadu u procesu planiranja i provođenja nastave. To je razumljivo i očekivano obzirom na obim promjene koja se desila u načinu izvođenja nastave u toku 48 sati od obustave nastave. 

Izazov je bio digitalizirati sadržaj, pronaći vježbe, igre, prilagoditi sve virtuelnom okruženju, nedostatak kontakta među učenicima uslovljavalo je i promjenu metoda, tehnika, alata da se provede određena nastavna jedinica, ostvare ishodi učenja. Provjetni/e radnici/e su bili i dalje jesu u fazi izrade adekvatnog prototipa uspješne nastave na daljinu.

Tokom mjeseca aprila 2020. godine, Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” Tuzla je provelo anketu među prosvjetnim radnicima/ama na područiju TK. Cilj ankete je bio da se dobije povratna infromacija o stanju potrebe za podrškom u procesu pripreme i realizacije nastave na daljinu i nastavnog procesa u klasičnim uslovima.

Iskazana je snažna potreba za postojanje baze materijala i praksi koju bi prosvjetni/e radnici/e imali/e priliku koristiti kao inspiraciju i konkretne materijale u pripremi i realizaciji nastavnog procesa, bilo da se radi o nastavi na daljinu ili klasičnoj nastavi.

Uvažavajući snažno iskazanu potrebu da školske prakse, nastavne prakse, nastavni materijali, različite alate za korištenje kako u nastavi na daljinu tako i pri klasičnoj nastavi, učinimo dostupnim na jednom mjestu, Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” je, 29. maja 2020. god., organizovalo webinar na temu: “Baza materijala i nastavnih materijala”. Učešće tokom webinara su uzeli/e prosvjetni/e radinici/e iz BiH, Makedonije i Crne Gore.

Kao rezultat webinara, dobivena je lista prijedloga aktivnosti i strategija u kreiranju virtuelne baze praksi.

Prosvjetni/e radnici/e primjenjuju različite stilove, metode i oblike rada prilikom prenošenja znanja učenicima/ama i njihovog funkcionalnog opismenjavanja. Upravo to bogatsvo različitosti ideja predstavlja potencijal i doprinos u  izgradnji jedinstvene baze inspiracije prosvjetnim radnicima/ama.

Detaljnom analizom prijedloga, vodeći se principima otvorenog obrazovanja i vrijednostima partnerske saradnje, zajedništva, kreativnosti, kao i uzajamnog podržavanja i uvažavanja, kao rješenje kreiran je “Virtuelni edukacijski centar formalnog i neformalnog obrazovanja”.

Svrha Virtuelnog edukacijskog centra formalnog i neformalnog obrazovanja je da svim prosvjetnim radnicima/ama omogući pristup neophodnim resursima za pripremi i realizaciju nastavne i/ili školske prakse, da se informišu o tokovima i aktivnostima koje provode obrazovne institucije i organizacije neformalnog obrazovanja i time prema ličnim i profesionalnim potrebama budu u prilici da obogate svoje kompetencije.