Pređi na sadržaj Pređi na glavnu navigaciju. Pređi na footer

PODIJELI PRAKSU

Poštovani/a,

na osnovu iskazane potrebe i incijative pokrenute od strane prosvjetnih radnika i radnica, Međunarodno odruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla u saradnji sa prosvjetnim radnicima i radnicama sa područija BiH gradi „Virtuelni edukacijski centar formalnog i neformalnog obrazovanja“.

„Virtuelni edukacijski centar formalnog i neformalnog obrazovanja“ predstavlja jedinstvenu obrazovnu platformu koja će biti na raspolaganju svim prosvjetnim radnicima i radnicama za korištenje u radu, u pripremi i realizaciji nastavne/školske prakse.

Jedan od resursa koji je integrisan unutar „Virtuelnog edukacijskog centra formalnog i neformalog obrazovanja“ je baza nastavnih i školski praksi.

Želite da dijelite i/ili promovišete vlastitu nastavnu i/ili školsku praksu, iskustva iz prakse, nastavne materijale, radne listove, plan/ove radionica ili nastavne scenarije?

Ovim putem Vas pozivamo da podijelite svoju praksu i time doprinesete bogaćenju baze nastavnih i školski praksi koje će biti inspiracija i podrška u radu za sve prosvjetne radnike i radnice na područiju BiH.

Koju praksu, iskustvo u radu i/ili radne materijale mogu podijeliti?

Ukoliko pripremate i provodite razrednu nastavu, predmetnu nastavu u osnovnoj ili srednjoj školi, nastavu iz oblasti stručnih predmeta ili ste stručni saradnik/ca u školi, pozivamo Vas da Vaše iskustvo, praksu i materijale podijelite sa nama i Vašim kolegama/icama.

Pozivamo vas da sa nama dijelite Vašu praksu koju ste provodili i/ili provodite u klasičnom modelu nastavnog procesa, u nastavi na daljinu i/ili kombinovanom modelu nastavnog procesa.

Navesti ćemo određene prijedloge kategorija za dijeljenje prakse:

Projektni prijedlozi – školski razredni i/ili razvojni projekti koji/e ste imali priliku da provodite u okviru odgojno-obrazovnog rada u školi;
Specifične teme – praksa u okviru nastavnih časova odjeljenske zajednice i/ili rada sa učenicima/ama i/ili kolegicama/ama u svrhu unaprijeđenja ličnih kompetencija učenika/ca ili kolega/ica;
Praksa redovnog nastavnog procesa u okviru razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi;
Inkluzivna praksa u radu sa učenicima/ama sa poteškoćam ai preprekama u učenju i učešću u redovnom nastavnom procesu;
Naučno-istraživački i stručni radovi, kao i akciona istraživanja iz različitih oblasti u osnovnom i srednjem obrazovanju;
Praksa stručnih saradnika/ca u osnovnim i srednjim školama koja podrazumijeva praksu pedagoga, logopeda, socijalnog pedagoga, defektologa i/ili bibliotekara;
Digitalni alati za primjenu u redovnom nastavnom procesu;
Iskustva u primjeni digitalnih alata, benefiti i slabe strane;
Promo materijali koje ste imali priliku izraditi u okviru određenih aktivnosti na različite teme.

U kojem formatu mogu podijeliti svoju praksu?

Praksu koju želite da podijelite u „Virtuelnom edukacijskom centru formalnog i neformalnog obrazovanja“ možete dostaviti u jednom ili više sljedećih formata:
• bilo koji format Microsoft Office paketa;
• link;
• video snimak;
• pdf;
• audio zapis.

Da li postoje određena pravila i/ili kriteriji prilikom dijeljenja prakse?

Pozivamo Vas da dijelite praksu koju ste primijenili u svom radu, a koja/u:
• je u skladu sa okvirnim nastavnim planom i programom;
• je realna za primijeniti;
• ste testirali u svom radu ili praksu, koja je bila uspješna ili možda neuspješna;
• je inovativna;
• bi mogla pomoći u radu ili biti inspiracija za primjenu u radu Vašim kolegama/icama.

Kroz obrasac prijave za dostavljanje prakse, koji je naveden u dnu poziva, putem linka, moliti ćemo Vas da se osvrnete na sljedeće aspekte u okviru prakse koju želite odijeliti:

  • korelacija među predmetima;
  • cilj/evi učenja
  • ishodi učenja.

Prilikom objave Vaše prakse, Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla će poštivati autorsko vlasništvo prakse, kao i govorno područije na kojem je nastala praksa.

Dodatno, Međunarodno udruženje „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla je obezbijedilo uslove i resurse za formiranje grupa stručnjaka sa područija BiH u okviru 6 nastavnih oblasti, a koji će:
• Lektorisati sadržaj u skladu sa govornim područijem na kojem je praksa nastala;
• Osigurati usklađenost praksi sa okvirnim nastavnim planom i programom;
• Osigurati jasnost korelacije među predmeta u okviru dostavljenih praksi;
• Osigurati jasnost ciljeva i ishoda dostavljenih praksi.

Koliko praksi mogu podijeliti?

Ukoliko kao škola ili kao pojedinac želite da dijelite Vašu praksu, iskustvo u radu, radne materijale ili neki drugi sadržaj, ne postoji ograničenje u broju praksu koje možete podijeliti. Pozivamo Vas da dijelite sve prakse koje želite da promovišete, koje će biti inspiracija i podrška u radu Vašim kolegama/icama i koje će obogatiti „Virtuelni edukacijski centar formalnog i neformalnog obrazovanja“ sa mnoštvom ideja i prilika za disemminaciju Vaše prakse.

Koji su benefiti za prosvjetne radnike i radnice koji/e koji/e žele i koji će podijeliti svoju praksu?

Mogli bismo navesti mnoštvo benefita koji se mogu ostvariti kroz proces dijeljenja i izgradnje „Virtuelnog edukacijskog centra formalnog i neformalnog obrazovanja“, koji je namijenjen za korištenje prosvjetnim radnicima i radnicama, kao resurs koji obuhvata prostor za informisanje o tokovima u obrazovanju, aktuelnim javnim pozivima za projekte i prostor za inspiraciju u procesu pripreme i realizacije nastavnog procesa. Međutim, navesti ćemo samo nekoliko, a koje su istakli/e prosvjetni/e radnici/e:

Kako da podijelim svoju praksu?

Vašu praksu možete podijeliti na dva načina:

  1. Popunjavanjem obrasca i prilaganjem željenog formata prakse koju želite podijeliti, putem linka: PODIJELI PRAKSU
  2. Popunjavanjem obrasca koji možete preuzeti putem linka: PRIJAVNI OBRAZAC, a zatim slanjem popunjeg obrasca i prakse na e-mail adresu: azra@ioskole.net.